Hotel "Europa”

Radomska 76
27-200 Starachowice
Polska